Instalando Moodle en «local» para pruebas

De GALPon WiKi

Para facer a tradución do Moodle, tiñamos a necesidade de poder facer probas nunha instalación real, xa que a nosa experiencia era nula nese eido, pedímoslle ao noso amigo Alberto Permuy (O Zulo) que nos dera unas instrucións para facelo.

Froito desa petición remitiunos o seguinte manual.


Este procedemento foi probado en Debian Wheezy e en Ubuntu 10.10
Todo este traballo debe facerse como admin/root (su / sudo su)
En Ubuntu substituír aptitude por apt-get

Instalación Moodle 2.4 «weekly build»

Actualización do sistema e instalación de software

aptitude update && aptitude upgrade
aptitude -y install apache2 php5 php5-curl php5-intl php5-cli php5-xmlrpc php5-gd php5-mysql mysql-server automysqlbackup git

Descargar Moodle

cd /var/www && git clone git://git.moodle.org/moodle.git
mkdir /var/www/moodledata && chown -R www-data /var/www/moodledata

Configuración Apache2

cp /etc/apache2/httpd.conf /etc/apache2/httpd.bak && echo "ServerName localhost" > /etc/apache2/httpd.conf
/etc/init.d/apache2 restart

Ficheiro de configuración sitio virtual

cp /etc/apache2/sites-available/default /etc/apache2/sites-available/default-bak 

editar → /etc/apache2/sites-available/default e substituir o contido por:

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin correo@dominio.org
  ServerSignature Off
  ServerName localhost
  DocumentRoot /var/www/moodle
  <Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
  </Directory>
  <Directory /var/www/moodle/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>
  SetEnvIf Request_URI "(\.png|\.jpeg|\.css|\.js)$" lixo
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error-moodle24.log
  LogLevel warn
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access-moodle24.log common env=!lixo
</VirtualHost>

Configuración MySQL

mysql -u root -p
CREATE DATABASE moodle CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
GRANT ALL PRIVILEGES ON moodle.* TO 'moodle'@'localhost' IDENTIFIED BY 'moodle' WITH GRANT OPTION;

Para comezar a instalación

pedir vía http:

http://localhost

ou

http://nomedamaquina

ou

http://XXX.XXX.XXX.XXX

e comezar a instalación

Alberto Permuy Leal - Xullo 2012