Copiar una imagen ISO a un USB

De GALPon WiKi
Revisión del 10:48 3 ago 2017 de Miguelbf (Discusión | contribuciones) (Traballando en entorno gráfico)

Galego

Información IMPORTANTE de uso xeral

OLLO ao nome do dispositivo /dev/sdX (non se trata dunha partición, por exemplo sdf1, senón do dispositivo enteiro sdf).

Se tenemos dubidas de cal é o nome do dispòsitivo, podemos usar a orde:

df -h

Como facer un USB Vivo (live).

Copia en local da ISO a unha memoria USB

Descargamos a ISO á nosa máquina. Unha vez descargada, desde un terminal executamos:

sudo dd if=/ruta/a/onde/descargamos/minino-artabros-2.0.iso bs=1M | pv | sudo dd of=/dev/sdX

Esta instrucción require ter instalado pv

sudo apt-get update && sudo apt-get install pv

Se non quere/pode instalar pv execute:

sudo dd if=/ruta/a/onde/descargamos/minino-artabros-2.0.iso of=/dev/sdX bs=1M

Con esta instrucción debemos ter paciencia, non veremos ningunha indicación no terminal, levaralle varios minutos.


Ao rematar a transferencia ao «pincho» USB deberá dar unha información semellante a esta:

644+0 records in
644+0 records out
675282944 bytes (675 MB) copiados, 392,805 s, 1,7 MB/s

Traballando en entorno gráfico

En calquera entorno, inclídos GNU/Linux, Mac OS e Windows, pode empregarse a ferramenta gráfica Etcher con licenza «Apache»(podedes ler unha revisión en: http://www.muylinux.com/2017/07/06/etcher/:

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download

No entorno de Redmond tamén podedes empregar o «Image Writer for Windows» (GNU/GPL):

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download


En ámbolos dous casos, non é preciso instalalas.

Directamente desde a web, descarga e copia simultánea

Desde un terminal ordenamos:

sudo su
wget http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros-2.1_full.iso -O-| dd of=/dev/sdX bs=1M

ou

wget http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros-2.1_minimal.iso -O-| dd of=/dev/sdX bs=1M

Devolveranos algo semellante a isto:

--2010-06-17 11:48:01--  http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros-2.0.iso
Resolvendo minino.galpon.org... 91.121.142.79
Conectando a minino.galpon.org|91.121.142.79|:80... conectado.
Petición HTTP enviada, agardando unha resposta... 200 OK
675282944 bytes (675 MB) [application/x-iso9660-image]
Gardando en: «STDOUT»

100%[======================================>] 675.282.944 1,22M/s   in 5m 24s  

2010-06-17 11:53:25 (1,32 MB/s) - «-» gardado [675282944/675282944]

1+81777 records in
1+81777 records out
675282944 bytes (675 MB) copiados, 330,97 s, 1,4 MB/s
You have mail in /var/mail/root
root@maquina:/home/usuario#

Castellano

Información IMPORTANTE de uso general

OJO al nombre del dispositivo /dev/sdX (no se trata de una partición, por ejemplo sdf1, sino del dispositivo entero sdf).

Si tenemos dudas de cual es el nombre del dispòsitivo, podemos usar la orden:

df -h

Como hacer un USB Vivo (live).

Copia en local de la ISO a una memoria USB

Descargamos la ISO a nuestra máquina. Una vez descargada, desde un terminal ejecutamos:

sudo dd if=/ruta/a/donde/descargamos/minino-artabros-2.0.iso bs=1M | pv | sudo dd of=/dev/sdX

Esta instrucción requiere tener instalado pv

sudo apt-get update && sudo apt-get install pv

Si no quiere/puede instalar pv ejecute:

sudo dd if=/ruta/a/donde/descargamos/minino-artabros-2.0.iso of=/dev/sdX bs=1M

Con esta instrucción debemos tener paciencia, no veremos ninguna indicación en terminal, tardará varios minutos.

Al terminar la transferencia al «pincho» USB deberá dar una información similar a esta:

644+0 records in
644+0 records out
675282944 bytes (675 MB) copiados, 392,805 s, 1,7 MB/s

Trabajando en entorno gráfico

En Debian y derivadas, como Ubuntu, puede utilizarse la herramienta gráfica ImageWriter:

http://ppa.launchpad.net/ogra/ubuntu/pool/main/u/usb-imagewriter/usb-imagewriter_0.1.3-0ubuntu1~intrepid~ppa1_all.deb

En el entorno de Redmond podeis utilizar el «Image Writer for Windows» (GNU/GPL) que es un port del anterior a esta plataforma:

https://launchpad.net/win32-image-writer/0.5/0.5/+download/win32diskimager-binary.zip
Nota importante

En el momento de redactar esta nota está disponible la versión 0.6, pero esta tiene un bug crítico (#985080), por lo que recomendamos que se use la versión 0.5

En ambos casos, para poder utilizarla deberemos cambiar la extensión .iso a .img, quedando el archivo con el siguiente nombre:

minino-artabros-2.0.img

Directamente desde la web, descarga y copia simultánea

Desde un terminal ordenamos:

sudo su
wget http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros-2.1_full.iso -O-| dd of=/dev/sdX bs=1M

o

wget http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros-2.1_minimal.iso -O-| dd of=/dev/sdX bs=1M

Nos devolverá algo similar a esto:

--2010-06-17 11:48:01--  http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros-2.0.iso
Resolviendo minino.galpon.org... 91.121.142.79
Conectando a minino.galpon.org|91.121.142.79|:80... conectado.
Petición HTTP enviada, esperando una respuesta... 200 OK
Longitud: 675282944 (675M) [application/x-iso9660-image]
Guardando en: «STDOUT»

100%[======================================>] 675.282.944 1,22M/s   in 5m 24s  

2010-06-17 11:53:25 (1,32 MB/s) - «-» guardado [675282944/675282944]

1+81777 records in
1+81777 records out
675282944 bytes (675 MB) copiados, 330,97 s, 1,4 MB/s
You have mail in /var/mail/root
root@maquina:/home/usuario#

English

Important Information for general use.

Please note, the device name /dev/sdX (it is not partition, for example sdf1 but the whole device sdf).

If we are in doubt what is the name of the device, we can use the command:

df -h

How to make a Live USB.

Local copy of the ISO to a USB memory.

We downloaded the ISO to our PC. Once it is downloaded, we must open up a terminal and run the following command:

sudo dd if=/path/to/where/downloading/minino-artabros-2.0.iso bs=1M | pv | sudo dd of=/dev/sdX

Remember that this option needs to have installed a pv

sudo apt-get update && sudo apt-get install pv

If you would rather not work with this feature, you can execute:

sudo dd if=/path/to/where/downloading/minino-artabros-2.0.iso of =/dev/sdX bs=1M

We have to be patient with this step, if it does not fold at the first attempt from the terminal, it can take several minutes to run.

When the data transfer is complete to the USB, it must provide some information similar to the following one:

644+0 records in
644+0 records out
675282944 bytes (675 MB) copied, 392,805 s, 1,7 MB/s

Working in a graphic environment.

In Debian and derivative ones, such as Ubuntu, ImageWriter can also be used

http://ppa.launchpad.net/ogra/ubuntu/pool/main/u/usb-imagewriter/usb-imagewriter_0.1.3-0ubuntu1~intrepid~ppa1_all.deb

In Redmond environment, the "Image Writer for Windows" (GNU/GPL) can also be used which is a previous port to this platform:

https://launchpad.net/win32-image-writer/0.5/0.5/+download/win32diskimager-binary.zip
Important note:

Available as of the date of this writing version 0.6, but it has a critical bug (# 985080), so we recommend you use the version 0.5

In both cases, we use it to change the extension .iso to .img, being kept in the file with the following name:

minino-artabros-2.0.img

It can be downloaded and copied simultaneously from the web.

From the terminal, we command:

sudo su
wget http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros-2.1_full.iso -O-| dd of=/dev/sdX bs=1M

or

wget http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros-2.1_minimal.iso -O-| dd of=/dev/sdX bs=1M

It will give us something like this:

--2010-06-17 11:48:01--  http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros-2.0.iso
Resolving minino.galpon.org... 91.121.142.79
Connecting minino.galpon.org|91.121.142.79|:80... connected.
HTTP request sent, waiting for an answer... 200 OK
Length: 675282944 (675M) [application/x-iso9660-image]
Saving in 'STDOUT'

100%[======================================>] 675.282.944 1,22M/s   in 5m 24s  

2010-06-17 11:53:25 (1,32 MB/s) - «-» saved [675282944/675282944]

1+81777 records in
1+81777 records out
675282944 bytes (675 MB) copied, 330,97 s, 1,4 MB/s
You have mail in /var/mail/root
root@machine:/home/user#