Diferencia entre revisiones de «Copiar una imagen ISO a un USB»

De GALPon WiKi
m (It can be downloaded and copied simultaneously from the web.)
m (Local copy of the ISO to a USB memory.)
Línea 157: Línea 157:
 
  426+0 records in
 
  426+0 records in
 
  426+0 records out
 
  426+0 records out
  446693376 bytes (447 MB) copiados, 143,683 s, 3,1 MB/s
+
  446693376 bytes (447 MB) copied, 143,683 s, 3,1 MB/s
  
 
===Working in a graphic environment.===
 
===Working in a graphic environment.===

Revisión del 10:51 13 nov 2012

Galego

Información IMPORTANTE de uso xeral

OLLO ao nome do dispositivo /dev/sdX (non se trata dunha partición, por exemplo sdf1, senón do dispositivo enteiro sdf).

Se tenemos dubidas de cal é o nome do dispòsitivo, podemos usar a orde:

df -h

Como facer un USB Vivo (live).

Copia en local da ISO a unha memoria USB

Descargamos a ISO á nosa máquina. Unha vez descargada, desde un terminal executamos:

sudo dd if=/ruta/a/onde/descargamos/minino-artabros_v2.iso of=/dev/sdX bs=1M

Paciencia, non veremos ningunha indicación no terminal, levaralle varios minutos.

Ao rematar a transferencia ao «pincho» USB deberá dar unha información semellante a esta:

426+0 records in
426+0 records out
446693376 bytes (447 MB) copiados, 143,683 s, 3,1 MB/s

Traballando en entorno gráfico

En Debian e derivadas, como Ubuntu, pode empregarse a ferramenta gráfica ImageWriter:

http://ppa.launchpad.net/ogra/ubuntu/pool/main/u/usb-imagewriter/usb-imagewriter_0.1.3-0ubuntu1~intrepid~ppa1_all.deb

No entorno de Redmond podedes empregar o «Image Writer for Windows» (GNU/GPL) que é un «port» do anterior a esta plataforma:

https://launchpad.net/win32-image-writer/0.5/0.5/+download/win32diskimager-binary.zip
Nota importante

No momento de redactar esta nota está dispoñíbel a versión 0.6, mais esta ten un «bug» crítico (#985080), polo que recomendamos que se empregue a versión 0.5

En ámbolos dous casos, para poder empregala deberemos cambiar a extensión .iso a .img, quedando o ficheiro co seguinte nome:

minino-artabros_v2.img

Directamente desde a web, descarga e copia simultánea

Desde un terminal ordenamos:

sudo su
wget http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros_v2.iso -O-| dd of=/dev/sdX bs=1M

Devolveranos algo semellante a isto:

--2010-06-17 11:48:01--  http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros_v2.iso
Resolvendo minino.galpon.org... 91.121.142.79
Conectando a minino.galpon.org|91.121.142.79|:80... conectado.
Petición HTTP enviada, agardando unha resposta... 200 OK
Lonxitude: 449839104 (429M) [application/x-iso9660-image]
Gardando en: «STDOUT»

100%[======================================>] 449.839.104 1,22M/s   in 5m 24s  

2010-06-17 11:53:25 (1,32 MB/s) - «-» gardado [449839104/449839104]

1+81777 records in
1+81777 records out
449839104 bytes (450 MB) copiados, 330,97 s, 1,4 MB/s
You have mail in /var/mail/root
root@maquina:/home/usuario#

Castellano

Información IMPORTANTE de uso general

OJO al nombre del dispositivo /dev/sdX (no se trata de una partición, por ejemplo sdf1, sino del dispositivo entero sdf).

Si tenemos dudas de cual es el nombre del dispòsitivo, podemos usar la orden:

df -h

Como hacer un USB Vivo (live).

Copia en local de la ISO a una memoria USB

Descargamos la ISO a nuestra máquina. Una vez descargada, desde un terminal ejecutamos:

sudo dd if=/ruta/a/donde/descargamos/minino-artabros_v2.iso of=/dev/sdX bs=1M

Paciencia, no veremos ninguna indicación en terminal, tardará varios minutos.

Al terminar la transferencia al «pincho» USB deberá dar una información similar a esta:

426+0 records in
426+0 records out
446693376 bytes (447 MB) copiados, 143,683 s, 3,1 MB/s

Trabajando en entorno gráfico

En Debian y derivadas, como Ubuntu, puede utilizarse la herramienta gráfica ImageWriter:

http://ppa.launchpad.net/ogra/ubuntu/pool/main/u/usb-imagewriter/usb-imagewriter_0.1.3-0ubuntu1~intrepid~ppa1_all.deb

En el entorno de Redmond podeis utilizar el «Image Writer for Windows» (GNU/GPL) que es un port del anterior a esta plataforma:

https://launchpad.net/win32-image-writer/0.5/0.5/+download/win32diskimager-binary.zip
Nota importante

En el momento de redactar esta nota está disponible la versión 0.6, pero esta tiene un bug crítico (#985080), por lo que recomendamos que se use la versión 0.5

En ambos casos, para poder utilizarla deberemos cambiar la extensión .iso a .img, quedando el archivo con el siguiente nombre:

minino-artabros_v2.img

Directamente desde la web, descarga y copia simultánea

Desde un terminal ordenamos:

sudo su
wget http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros_v2.iso -O-| dd of=/dev/sdX bs=1M

Nos devolverá algo similar a esto:

--2010-06-17 11:48:01--  http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros_v2.iso
Resolvendo minino.galpon.org... 91.121.142.79
Conectando a minino.galpon.org|91.121.142.79|:80... conectado.
Petición HTTP enviada, agardando unha resposta... 200 OK
Lonxitude: 449839104 (429M) [application/x-iso9660-image]
Gardando en: «STDOUT»

100%[======================================>] 449.839.104 1,22M/s   in 5m 24s  

2010-06-17 11:53:25 (1,32 MB/s) - «-» gardado [449839104/449839104]

1+81777 records in
1+81777 records out
449839104 bytes (450 MB) copiados, 330,97 s, 1,4 MB/s
You have mail in /var/mail/root
root@maquina:/home/usuario#

English

Important Information for general use.

Please note, the device name /dev/sdX (it is not partition, for example sdf1 but the whole device sdf).

If we are in doubt what is the name of the device, we can use the command:

df -h

How to make a Live USB.

Local copy of the ISO to a USB memory.

We downloaded the ISO to our PC. Once it is downloaded, we must open up a terminal and run the following command:

sudo dd if = /path/to/where/downloading/minino-artabros_v2.iso of =/dev/sdX bs=1M

Be patient, if it does not fold at the first attempt from the terminal, it can take several minutes to run.

When the data transfer is complete to the USB, it must provide some information similar to the following one:

426+0 records in
426+0 records out
446693376 bytes (447 MB) copied, 143,683 s, 3,1 MB/s

Working in a graphic environment.

In Debian and derivative ones, such as Ubuntu, ImageWriter can also be used

http://ppa.launchpad.net/ogra/ubuntu/pool/main/u/usb-imagewriter/usb-imagewriter_0.1.3-0ubuntu1~intrepid~ppa1_all.deb

In Redmond environment, the "Image Writer for Windows" (GNU/GPL) can also be used which is a previous port to this platform:

https://launchpad.net/win32-image-writer/0.5/0.5/+download/win32diskimager-binary.zip
Important note:

Available as of the date of this writing version 0.6, but it has a critical bug (# 985080), so we recommend you use the version 0.5

In both cases, we use it to change the extension .iso to .img, being kept in the file with the following name:

minino-artabros_v2.img

It can be downloaded and copied simultaneously from the web.

From the terminal, we command:

sudo su
wget http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros_v2.iso -O-| dd of=/dev/sdX bs=1M

It will give us something like this:

--2010-06-17 11:48:01--  http://minino.galpon.org/ISO/minino-artabros_v2.iso
Resolving minino.galpon.org... 91.121.142.79
Conecting minino.galpon.org|91.121.142.79|:80... conected.
HTTP request sent, waiting for an answer... 200 OK
Length: 449839104 (429M) [application/x-iso9660-image]
Saving in 'STDOUT'

100%[======================================>] 449.839.104 1,22M/s   in 5m 24s  

2010-06-17 11:53:25 (1,32 MB/s) - «-» saved [449839104/449839104]

1+81777 records in
1+81777 records out
449839104 bytes (450 MB) copied, 330,97 s, 1,4 MB/s
You have mail in /var/mail/root
root@machine:/home/user#