Pór unha imaxe de fondo en GRUB / Poner una imagen de fondo en GRUB

De GALPon WiKi

Galego

GRUB ten un aspecto en grao sumo espartano, atreveríame a dicir que "demodé" nos tempos que corren. Neste COMO veremos a forma colocar unha imaxe de fondo para darlle un aspecto máis amigable.

Partiremos dunha imaxe da nosa colección ou que creamos para este fin.


Adaptar unha imaxe.

Para a Adecuación da imaxe de fondo empregamos O Gimp

Deberemos ter en conta que unha imaxe de arranque de GRUB debe ter unha resolución máxima de 640X480 píxeles e un máximo de 14 cores.

Seguiremos os seguintes pasos unha vez abramos O Gimp

 • Arquivo → Abrir → Seleccionamos a imaxe que queremos utilizar de fondo no xestor de arranque GRUB
 • Imaxe → escalar imaxe → Aquí definimos a resolución 640X480 e damos a orde (ao pié da fiestra) Escalar
 • Imaxe → Modo → Indexado → Aquí pon o número máximo de cores a 14
 • Gardamos a imaxe "como" e pómoslle o nome que queiramos e a extensión .xpm (supoñamos en diante o nome fondo-grub.xpm)
 • Pechamos O Gimp

Comprimir a imaxe

Aínda que non é estritamente necesario comprimir a imaxe, reducirá o tempo necesario para cargala.

Abrimos unha terminal, desprazámonos ao directorio onde temos gardada a imaxe e executamos:

$ gzip fondo-grub.xpm

Agora disporemos dun arquivo co nome fondo-grub.xpm.gz


Configurar GRUB.

Copiamos a imaxe ao directorio /boot/grub

Agora copia o ficheiro fondo-grub.xpm.gz no directorio /boot/grub, para iso escribe na terminal:

# cp fondo-grub.xpm.gz /boot/grub

Se imos a "cacharrear" con máis dunha imaxe é boa idea crear un directorio específico, así que no canto do anterior facemos o seguinte:

Desprazámonos ao directorio onde temos a/s imaxe/s que queremos empregar e executamos:

# mkdir /boot/grub/imagenes
# cp *.xpm.gz /boot/grub/imagenes

Agora tócanos engadir a menu.lst a liña que cargará a imaxe ao arranque.

OLLO: Este é o arquivo de configuración de GRUB polo que recomendo ter coidado xa que se facemos algo indebido podemos inutilizar o seu menú de arranque.

Como medida de precaución faremos unha copia de seguridade do ficheiro menu.lst por se fose necesario recuperalo.

# cp /boo/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst.bkp

NOTA: a extensión final pode ser a que nos pareza mais conveniente, por exemplo .old, .ant etc...

Procedemos a crear a liña, para iso editamos o ficheiro /boot/grub/menu.lst e engadimos ao principio, como primeira liña absoluta o seguinte:

Se a imaxe é única (primeiro caso anterior)

splashimage=(hd0,0)/boot/grub/fondo-grub.xpm.gz

Se utilizamos o directorio imagenes (creado no segundo caso)

splashimage=(hd0,0)/boot/grub/imagenes/fondo-grub.xpm.gz

Deberemos respectar a notación (hd0,0) coa notación GRUB para o disco duro e a partición na que está almacenada a distribución GNU/Linux. Isto comprobámolo no mesmo arquivo menu.lst abaixo de todo, onde están as rutas de arranque e fixámonos na primeira.

title    Debian Testing Xfce
root     (hd0,0)
kernel    /boot/vmlinuz-2.6.18-3-686 root=/dev/hda1 ro quiet splash
initrd    /boot/initrd.img-2.6.18-3-686
savedefault
boot

Gardamos, saímos e a próxima vez que arrinquemos a computadora aparecerá a pantalla do GRUB coa imaxe de fondo.


Cambiar as cores.

Se queremos cambiar as cores das letras do menu e do fondo engadiremos as seguintes opcións ao principio de menu.lst xusto despóis da liña que creamos nós

foreground=ff4e00
background=c30000

Os valores RGB/html puedemos axustalos ao noso gusto, aquí déixovos algúns enlaces onde podeis ver unhas cartas de cores e os seus valores:

http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_HTML

http://davidmaestre.com/2007/07/tabla-de-colores-html.html

http://www.sitiosargentina.com.ar/webmaster/CODIGOS%20DE%20COLORES.htm

http://www.pagaelpato.com/tecno/colores.htm

http://www.arrakis.es/~wenceslao/CursoWeb/5/colores_hex.htm


Algunhas imaxes xa preparadas

http://gruvi.galpon.org/arquivos/miscelanea/grub


Miguel A. Bouzada mbouzada[en]gmail[punto]com, para GALPon.org.

Publicado baixo dereitos CopyLeft GNU/FDL.


Castellano

GRUB tiene un aspecto de lo más espartano, me atrevería a decir que "demodé" en los tiempos que corren. En este COMO veremos la forma colocar una imagen de fondo para darle un aspecto más amigable.

Partiremos de una imagen de nuestra colección o que hemos creado para este fin.


Adaptar una imagen.

Para la Adecuación de la imagen de fondo empleamos El Gimp

Deberemos tener en cuenta que una imagen de arranque de GRUB debe tener una resolución máxima de 640X480 píxeles y un máximo de 14 colores.

Seguiremos los siguientes pasos una vez hayamos abierto El Gimp

 • Archivo → Abrir → Seleccionamos la imagen que queremos utilizar de fondo en el gestor de arranque GRUB
 • Imagen → escalar imagen → Aquí definimos la resolución 640X480 y damos la orden (al pié de la ventana) Escalar
 • Imagen → Modo → Indexado → Aquí pone el número máximo de colores a 14
 • Guardamos la imagen "como" y le ponemos el nombre que queramos y la extensión .xpm (supongamos en lo sucesivo el nombre fondo-grub.xpm)
 • Cerramos El Gimp

Comprimir la imagen

Aunque no es estrictamente necesario comprimir la imagen, reducirá el tiempo necesario para cargarla.

Abrimos una terminal, nos desplazamos al directorio donde tenemos guardada la imagen y ejecutamos:

$ gzip fondo-grub.xpm

Ahora dispondremos de un archivo con el nombre fondo-grub.xpm.gz


Configurar GRUB

Copiamos la imagen al directorio /boot/grub

Ahora copia el fichero nombre_que_hayas_elegido.xpm.gz en el directorio /boot/grub, para ello teclea en línea de comandos:

# cp fondo-grub.xpm.gz /boot/grub

Si vamos a "cacharrear" con más de una imagen es buena idea crear un directorio específico, así que en vez de lo anterior hacemos lo siguiente: Nos desplazamos al directorio donde tenemos la/s imagen/es que queremos emplear y ejecutamos:

# mkdir /boot/grub/imagenes
# cp *.xpm.gz /boot/grub/imagenes

Ahora nos toca añadir a menu.lst la línea que cargará la imagen al arranque.

OJO: Este es el archivo de configuración de GRUB por lo que recomiendo tener cuidado ya que si hacemos algo indebido puedemos inutilizar su menú de arranque.

Como medida de precaución haremos una copia de seguridad del fichero menu.lst por si fuera necesario recuperarlo.

# cp /boo/grub/menu.lst /boot/grub/menu.lst.bkp

NOTA: la extensión final puede ser la que nos parezca mas conveniente, por ejemplo .old, .ant etc...

Procedemos a crear la línea, para ello editamos el fichero /boot/grub/menu.lst y añadimos al principio, como primera línea absoluta lo siguiente:

Si la imagen es única (primer caso anterior)

splashimage=(hd0,0)/boot/grub/fondo-grub.xpm.gz

Si utilizamos el directorio imagenes (creado en el segundo caso)

 splashimage=(hd0,0)/boot/grub/imagenes/fondo-grub.xpm.gz

Deberemos respetar la notación (hd0,0) con la notación GRUB para el disco duro y la partición en la que está almacenada la distribución GNU/Linux. Esto lo comprobamos en el mismo archivo menu.lst abajo de todo, donde están las rutas de arranque y nos fijamos en la primera.

title	    Debian Testing Xfce
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.18-3-686 root=/dev/hda1 ro quiet splash
initrd		/boot/initrd.img-2.6.18-3-686
savedefault
boot

Guardamos, salimos y la próxima vez que arranquemos la máquina aparecerá la pantalla del GRUB con la imagen de fondo.


Cambiar colores.

Si quieremos cambiar los colores de las letras del menu y del fondo anadiremos las siguientes opciones al principio de menu.lst justo despues de la línea que creamos nosotros

foreground=ff4e00
background=c30000

Los valores RGB/html puedemo ajustarlos a nuestro gusto, aquí os dejo algunos enlaces donde podeis ver unas cartas de colores y sus valores:

http://es.wikipedia.org/wiki/Colores_HTML

http://davidmaestre.com/2007/07/tabla-de-colores-html.html

http://www.sitiosargentina.com.ar/webmaster/CODIGOS%20DE%20COLORES.htm

http://www.pagaelpato.com/tecno/colores.htm

http://www.arrakis.es/~wenceslao/CursoWeb/5/colores_hex.htm


Algunas imagenes ya preparadas

http://gruvi.galpon.org/arquivos/miscelanea/grub

Miguel A. Bouzada mbouzada[en]gmail[punto]com, para GALPon.org.

Publicado bajo derechos CopyLeft GNU/FDL.

--miguelbf 14:37 30 mar 2008 (CEST)